Enjoy this video of a flyby of #Jupiter.

Enjoy this video of a flyby of Jupiter. https://t.co/wWqSXS9qA5